Past Presidents

Home / About / Past Presidents

歷任密西根中華婦女會及台灣女中聯合校友會會長

年度

密西根中華婦女會

台灣女中聯合校友會*

1990 – 1991

馮紀漪

雷曼

1991 – 1992

蘇慧嬌

俞伊雯

1992 – 1993

石慧中

王禎麗

1993 – 1994

蘇慧嬌

彭紫薇

1994 – 1995

孟中光**

1995 – 1996

韓國珊

1996 – 1997

楊蕙苓

1997 – 1998

范毓蘭

1998 – 1999

陳麗娟

1999 – 2000

胡玉芝

2000 – 2001

楊穎琪

2001 – 2002

房寧齡

2002 – 2003

姜詠芷

2003 – 2004

黃麗音

2004 – 2005

王慧鳳

2005 – 2006

王秋月

2006 – 2007

蘇怡如

2007 – 2008

司徒達森

2008 – 2009

賈儀和

2009 – 2010

宋尚行

2010 – 2011

傅曼玲

2011 – 2012

竇惠娟

2012 – 2013

侯珞怡

2013 – 2014

王禎楣

2014 – 2016

陳淳音

2016 – 2018

林伶雪

2018 – 2020

吳士雯

2020 – 2022

汪建華

 

* 前身是北一女校友會(1989-1990)會長: 楊穎琪
**1995年兩會合併,新組織名稱是密西根中華婦女會
*** 2015 密西根中華婦女會會長改為兩年一任